Jaisalmer

Jaisalmer Fort

06:00 am / 10:00 pm

 

Kothari's Patwaon-Ki-Haveli

06:00 am / 10:00 pm

 

Gadsisar Sagar Lake

06:00 am / 10:00 pm

 

 

Desert National Park

06:00 am / 10:00 pm

 

Desert Culture Centre & Museum

06:00 am / 10:00 pm

 

Kuldhara Abandoned Village

06:00 am / 10:00 pm